Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
foto jaarverslag 2019 SR JPEG (2).jpeg

In 2019 is er veel energie gestoken in het overleg voeren met de belangrijkste partners in het seniorendomein.

Nu er een wethouder is die dit domein als aandachtsveld heeft is het ook zaak om er de grootst mogelijke bijdrage aan te leveren.

Inmiddels is er een beleidsnota verschenen die er toe geleid heeft dat er ook daadwerkelijk overleg plaats vindt.

 

Dit heeft geleid tot een intensivering van de diverse overlegmomenten, maar ook tot het vinden van nieuwe partners die ons kunnen ondersteunen om onze bijdrage optimaal te doen zijn. Klik op PDF om hele verslag te lezen ->

 

Jaarverslag 2018
foto jaarverslag SR 2018.jpeg

In 2018 is veel aandacht besteed aan het op de agenda krijgen van het seniorengebeuren in Tilburg, met name in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit heeft ertoe geleid dat in het nieuwe college van B&W een wethouder belast wordt met het formuleren en laten uitvoeren van een seniorenbeleid. De SeniorenRaad werd uitgenodigd hiervoor voorstellen te doen.

Ook heeft de SeniorenRaad de contacten met de wijken geïntensiveerd om te komen tot belangrijke aandachtspunten voor een gemeentelijk seniorenbeleid.

 

In samenwerking met de organisatie ‘Wonen met Gemak’ heeft de SeniorenRaad in drie wijkcentra het project inzake langer thuis blijven wonen uitgevoerd.

 

Ook heeft de SeniorenRaad in het afgelopen jaar gepoogd de samenwerking met de KBO te optimaliseren. Jammer genoeg tot nu toe zonder resultaat.

De SeniorenRaad blijft werken aan een constructieve samenwerking met de ouderenorganisaties in Tilburg, alsmede met alle andere organisaties die zich met seniorenzaken bezighouden. Klik op PDF om hele verslag te lezen ->